Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố, hướng dẫn
áp dụng thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu
công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

Quy chuẩn số: QCVN 109:2017/BTTTT