Thư viện lập trình chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109
Thư viện lập trình chuyển đổi là thư viện được tạo sẵn để tích hợp vào phần mềm phục vụ chuyển đổi từ XML sang JSON và ngược lại đồng thời cũng có thể sử dụng để đọc thông điệp dữ liệu XML hoặc JSON...
Công cụ trực tuyến chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109
Trong Quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT quy định cấu trúc dữ liệu công dân được trao đổi bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin. Tuy nhiên, hiện nay, ngôn ngữ JSON cũng thường được sử dụng để trao...
Chuyển đổi Thông điệp mẫu XML-JSON theo QCVN 109
Nhằm giúp người sử dụng dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thông điệp dữ liệu công dân theo đúng quy chuẩn QCVN 109. Cách thức chuyển đổi nội dung thông điệp mẫu của QCVN giữa XML-JSON như sau:
12