Các quy định kỹ thuật tham chiếu trong QCVN 109
Các quy định của pháp luật đượcáp dụng trong QCVN 109 bao gồm: quy định về nội dung dữ liệu dân cư trong Luật Căn cước, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong cơ quan nhà nước, các danh mục dữ liệu liên...