Các quy định kỹ thuật tham chiếu trong QCVN 109

Ngày đăng: 23/03/2018 Lượt xem: 281

Trong QCVN 109, các quy định sau được tham chiếu và áp dụng:

- Luật Căn cước công dân: Điều 9 về Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được sử dụng làm cơ sở cho nội dung thông tin sẽ được đưa vào quy chuẩn.

- Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, các tiêu chuẩn kỹ thuật sau sẽ được áp dụng:

Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu mục 2:

“2.1. Ngôn ngữ định dạng văn bản XML”

“2.2. Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML”: XML Schema

“2.5. Tiêu chuẩn về mô hình hóa đối tượng  UML (Unified Modelling Language)”.

(ghi chú: Thông tư 22/2013/TT-BTTTT đã được thay thế bằng Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT)

- Công văn số 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Theo hướng dẫn tại văn bản này, để tổ chức kết nối các hệ thống thông tin, điều kiện cần là phải xây dựng và ban hành lược đồ cấu trúc dữ liệu dưới dạng ngôn ngữ XML (XML Schema).

- Mã số các đơn vị hành chính Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tường Chính phủ. Tuy nhiên, phạm vi của Quyết định này là các đơn vị hành chính, chỉ là một phần của các đối tượng được trình bày tại Mục 2.1.1. bên trên;

- Mã số của các danh mục: tôn giáo, dân tộc được sử dụng theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục Thống kê  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là các danh mục được sử dụng rộng rãi hiện nay tại Việt Nam và trong các hệ thống thông tin.

- Mã số định danh cá nhân, danh mục các quốc gia nơi đăng ký khai sinh phù hợp với quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật căn cước công dân và nghị định số 137/2015/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân.

- Các thông tin về cách thức tổ chức cấu trúc thông tin được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

- Mã quốc gia được sử dụng trong quy chuẩn được sử dụng theo ISO 3166 alpha 2 Code để phù hợp với quốc tế và tình hình sử dụng của các hệ thống thông tin trong nước.

 Việc thiết kế cấu trúc thông điệp dữ liệu, các quy định về kiểm tra, kiểm thử được áp dụng theo các nội dung, kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kỹ thuật cơ bản về kỹ nghệ phần mềm (software engineering) thông dụng.