Chuyển đổi Thông điệp mẫu XML-JSON theo QCVN 109

Ngày đăng: 06/04/2020 Lượt xem: 2230

XML

JSON

Ghi chú

xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

 

 

 

<dc:CongdanCollection

GhiChu="Ví dụ thông điệp dữ liệu"

ThoiDiemDuLieu="2017-01-01T00:00:00"

SoCongDan = "2" xmlns:dc="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

 

 

<dc:CongDan>

<dc:SoDinhDanh>123456789123dc:SoDinhDanh>

<dc:SoCMND>123456789dc:SoCMND>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Nguyễndc:Ho>

<dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

<dc:Ten>Adc:Ten>

dc:HoVaTen>

<dc:GioiTinh>1dc:GioiTinh>

<dc:DanToc>

<dc:MaDanToc>02dc:MaDanToc>

<dc:TenGoi>Thù Laodc:TenGoi>

dc:DanToc>

<dc:TonGiao>

<dc:MaTonGiao>99dc:MaTonGiao>

dc:TonGiao> <dc:TinhTrangHonNhan>2dc:TinhTrangHonNhan>

<dc:NhomMau>00dc:NhomMau>

<dc:NgayThangNamSinh>

<dc:NgayThangNam>1950-01-01 dc:NgayThangNam>

dc:NgayThangNamSinh>

<dc:NoiDangKyKhaiSinh> <dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiDangKyKhaiSinh>

<dc:QueQuan> <dc:MaDonViHanhChinh>002dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:QueQuan>

<dc:ThuongTru> <dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:ThuongTru>

<dc:NoiOHienTai> <dc:MaDonViHanhChinh>00037dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiOHienTai>

<dc:Cha> <dc:SoDinhDanh>234567891234dc:SoDinhDanh>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Nguyễndc:Ho>

<dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

<dc:Ten>Bdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Cha>

 

<dc:Me>

<dc:SoCMND>123456789dc:SoCMND>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Thịdc:ChuDem>

<dc:Ten>Cdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Me>

<dc:VoChong> <dc:SoDinhDanh>456789123456dc:SoDinhDanh>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Thi Minhdc:ChuDem>

<dc:Ten>Tuyêtdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:VoChong>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:ChuHo>

<dc:ThongTinChuHo>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Quangdc:ChuDem>

<dc:Ten>Ddc:Ten>

dc:HoVaTen>

 

<dc:SoDinhDanh>567891234567dc:SoDinhDanh>

<dc:QuanHe>01dc:QuanHe>

dc:ThongTinChuHo>

dc:ChuHo>

<dc:TrangThai>

<dc:LoaiTrangThai>2dc:LoaiTrangThai>

<dc:ThoiGianChetMattich>

<dc:Nam>2010dc:Nam>

dc:ThoiGianChetMattich>

dc:TrangThai>

dc:CongDan>

<dc:CongDan>

<dc:SoDinhDanh>987654321000dc:SoDinhDanh>

<dc:SoCMND>987654321dc:SoCMND>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Trầndc:Ho>

<dc:ChuDem>Thịdc:ChuDem>

<dc:Ten>Bdc:Ten>

dc:HoVaTen>

<dc:GioiTinh>2dc:GioiTinh>

<dc:DanToc>

<dc:MaDanToc>01dc:MaDanToc>

<dc:TenGoi>Kinh/Việtdc:TenGoi>

dc:DanToc>

<dc:TonGiao>

<dc:MaTonGiao>02dc:MaTonGiao>

dc:TonGiao> <dc:TinhTrangHonNhan>0dc:TinhTrangHonNhan>

<dc:NhomMau>01dc:NhomMau>

<dc:NgayThangNamSinh>

<dc:NgayThangNam>1970-05-05dc:NgayThangNam>

dc:NgayThangNamSinh>

<dc:NoiDangKyKhaiSinh> <dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiDangKyKhaiSinh>

 

<dc:QueQuan> <dc:MaDonViHanhChinh>002dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:QueQuan>

<dc:ThuongTru> <dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:ThuongTru>

<dc:NoiOHienTai> <dc:MaDonViHanhChinh>00037dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiOHienTai>

 

<dc:Cha> <dc:SoDinhDanh>876543210987dc:SoDinhDanh>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Trầndc:Ho>

<dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

<dc:Ten>Cdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Cha>

 

 

<dc:Me>

<dc:SoCMND>876543210dc:SoCMND>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Thịdc:ChuDem>

<dc:Ten>Ddc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Me>

 

<dc:VoChong> <dc:SoDinhDanh>654321654321dc:SoDinhDanh>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Thidc:ChuDem>

<dc:Ten>Hươngdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:VoChong>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:ChuHo>

<dc:LaChuHo>truedc:LaChuHo>

dc:ChuHo>

<dc:TrangThai>

<dc:LoaiTrangThai>1dc:LoaiTrangThai>

dc:TrangThai>

dc:CongDan>

 

 

 

dc:CongdanCollection>

{

"@context": "http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0",

 

"CongdanCollection": {

"ThoiDiemDuLieu": "2017-01-01T00:00:00",

"SoCongDan": 2,

"GhiChu": "Ví dụ thông điệp dữ liệu",

 

 

"CongDan":

[

{

"SoDinhDanh": "123456789123",

"SoCMND": "123456789",

"HoVaTen": {

"Ho": "Nguyễn",

"ChuDem": "Văn",

"Ten": "A"

},

"GioiTinh": "1",

"DanToc": {

"MaDanToc": "02",

"TenGoi": "Thù Lao"

},

"TonGiao": {

"MaTonGiao": "99"

},

"TinhTrangHonNhan": "2",

 

"NhomMau": "00",

"NgayThangNamSinh": {

"NgayThangNam": "1950-01-01"

},

 

"NoiDangKyKhaiSinh": {

"MaDonViHanhChinh": "00001",

 

"ChiTiet": "Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội",

"QuocGia": "VN"

},

"QueQuan": {

"MaDonViHanhChinh": "002",

"ChiTiet": "Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội",

"QuocGia": "VN"

},

 

 

"ThuongTru": {

"MaDonViHanhChinh": "00001",

"ChiTiet": "Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội",

 

"QuocGia": "VN"

},

"NoiOHienTai": {

"MaDonViHanhChinh": "00037",

"ChiTiet": "Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội",

"QuocGia": "VN"

},

 

"Cha": {

"SoDinhDanh": "234567891234",

"QuocTich": ["VN"]

"HoVaTen": {

"Ho": "Nguyễn",

"ChuDem": "Văn",

"Ten": "B"

},

},

"Me": {

"SoCMND": "123456789",

"QuocTich": ["VN"]

"HoVaTen": {

"Ho": "Phạm",

"ChuDem": "Thị",

"Ten": "C"

},

},

"VoChong": {

"SoDinhDanh": "456789123456",

"QuocTich": ["VN"]

"HoVaTen": {

"Ho": "Phạm",

"ChuDem": "Thi Minh",

"Ten": "Tuyêt"

},

},

"QuocTich": ["VN"],

"ChuHo": {

"ThongTinChuHo": {

"HoVaTen": {

"Ho": "Phạm",

"ChuDem": "Quang",

"Ten": "D"

},

 

"SoDinhDanh": "567891234567",

"QuanHe": "01"

}

},

"TrangThai": {

"LoaiTrangThai": "2",

"ThoiGianChetMattich": {

"Nam": 2010

}

}

},

{

"SoDinhDanh": "987654321000",

"SoCMND": "987654321",

"HoVaTen": {

"Ho": "Trần",

"ChuDem": "Thị",

"Ten": "B"

},

"GioiTinh": "2",

"DanToc": {

"MaDanToc": "01",

"TenGoi": "Kinh/Việt"

},

"TonGiao": {

"MaTonGiao": "02"

},

"TinhTrangHonNhan": "0",

"NhomMau": "01",

"NgayThangNamSinh": {

"NgayThangNam": "1970-05-05"

},

 

 

 

"NoiDangKyKhaiSinh": {

"MaDonViHanhChinh": "00001",

"ChiTiet": "Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội",

"QuocGia": "VN"

},

 

 

"QueQuan": {

"MaDonViHanhChinh": "002",

"ChiTiet": "Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội",

 

"QuocGia": "VN"

},

"ThuongTru": {

"MaDonViHanhChinh": "00001",

"ChiTiet": "Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội",

"QuocGia": "VN"

},

"NoiOHienTai": {

"MaDonViHanhChinh": "00037",

 

"ChiTiet": "Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội",

"QuocGia": "VN"

},

 

"Cha": {

"SoDinhDanh": "876543210987",

"QuocTich": ["VN"]

"HoVaTen": {

"Ho": "Trần",

"ChuDem": "Văn",

"Ten": "C"

},

},

 

"Me": {

"SoCMND": "876543210",

"QuocTich": ["VN"]

"HoVaTen": {

"Ho": "Phạm",

"ChuDem": "Thị",

"Ten": "D"

},

},

 

"VoChong": {

"SoDinhDanh": "654321654321",

"QuocTich": ["VN"]

"HoVaTen": {

"Ho": "Phạm",

"ChuDem": "Thi",

"Ten": "Hương"

},

},

"QuocTich": ["VN"],

"ChuHo": {

"LaChuHo": true

},

"TrangThai": {

"LoaiTrangThai": "1"

}

}

 

]

}

}

Khối bao toàn bộ thông điệp

Chỉ thị ngữ cảnh JSON-LD thể hiện cấu trúc JSON tuân thủ QCVN 109.

 

Các thuộc tính của CongdanCollection được chuyển đổi tương đương.

 

 

Các chỉ thị không gian tên đã được chuyển lên trên

 

Trong XML, các công dân được liệt kê tuần tự nhưng trong JSON, dữ liệu được liệt kê theo mảng [] của Congdan.

 

Các thuộc tính của Congdan được chuyển đổi tương đương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc tịch là một mảng []

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc tịch là một mảng []

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin vợ/chồng của công dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong trường hợp có nhiều công dân, XML liệt kê tiếp theo, JSON bổ sung “,{Congdanthu2}”

Kết thúc thông tin của CngdanCollection

JSON bổ sung thêm khóa } để kết thúc thông điệp