Đôn đốc, hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin

Ngày đăng: 27/04/2018 Lượt xem: 2300

Cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nền tảng phát triển chính phủ điện tử qua việc cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu cơ bản; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cấu trúc dữ liệu phục vụ trao đổi và các các tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia là điều kiện quan trọng để chia sẻ, khai thác và sử dụng chung thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nhằm hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu quốc gia, Cục Tin học hóa đã nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02 văn bản liên quan như sau:

1)  Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2)  Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

  (Tham khảo các hướng dẫn chi tiết 02 văn bản trên tại mục “Tài liệu (tải về)/Văn bản hướng dẫn” trên Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa tại địa chỉ www.aita.gov.vn).

Để bảo đảm các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, đề nghị Quý đơn vị trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước tuân thủ và thực hiện theo quy định tại các văn bản trên.

          Bên cạnh đó, để hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, đồng thời cung cấp một số công cụ hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, Cục Tin học hóa đã xây dựng và đưa trang chuyên đề quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT vào vận hành chính thức (địa chỉ truy cập http://qcvn109.gov.vn). Trong quá trình truy cập, sử dụng, đề nghị:

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương.

Cho ý kiến góp ý để trang chuyên đề được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc góp ý, trao đổi, Quý đơn vị liên hệ đ/c Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng Phòng, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (Số điện thoại: 0988.440.470; email: ntkhanha@mic.gov.vn).

(Văn bản gửi kèm số 209/THH-CSHTTT ngày 24/4/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa)

Trân trọng./.

Nguyễn Trọng Khánh