Dữ liệu XML danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

Ngày đăng: 21/03/2018 Lượt xem: 7579

 

Dữ liệu XML đơn vị hành chính Việt Nam

 Dữ liệu danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam được mã hóa bằng ngôn ngữ XML trong tệp kèm theo dmdvhcvn.xml

Tải tệp dữ liệu tại đây

Sử dụng dữ liệu danh mục đơn vị hành chính

Lược đồ dữ liệu, danh mục dữ liệu đơn vị hành chính Việt Nam có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau như hình vẽ sau:

-  Mở XML bằng Microsoft Excel để sử dụng với các mục đích khác nhau;

-  Nhập dữ liệu XML vào cơ sở dữ liệu quan hệ qua các công cụ trích xuất và chuyển đổi dữ liệu (ETL);

-  Sử dụng tệp XML danh mục đơn vị hành chính Việt Nam như là cơ sở dữ liệu đơn giản gọn nhẹ trong các ứng dụng, qua đó có thể truy vấn, phân loại và lọc dữ liệu như đối với cơ sở dữ liệu quan hệ

-  Sử dụng toàn bộ danh mục hoặc một phần danh mục như là một phần trong thông điệp dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống. Một phần dữ liệu danh mục có thể trích xuất như danh mục đơn vị hành chính của một tỉnh, của một huyện hoặc một phạm vi hành chính giới hạn

-  Hiển thị trực tiếp danh mục cho người sử dụng. Hai ví dụ kèm theo tài liệu này thể hiện dữ liệu danh mục hành chính được hiển thị dưới dạng bảng hoặc dưới dạng cây phân cấp tương tác trong đó khi kích vào tỉnh toàn bộ các huyện của tỉnh đó liệt kê, kích chuột vào huyện toàn bộ các xã thuộc huyện sẽ được liệt kê. Công nghệ hiển thị được sử dụng trình chuyển đổi XSLT để chuyển đổi trực tiếp dữ liệu XML sang HTML

NỘI DUNG XML VÀ SỬ DỤNG XSLT ĐỂ HIỂN THỊ NỘI DUNG XML

Nội dung tệp XML đơn vị hành chính mô tả các nội dung sau:

- Không gian tên dữ liệu đơn vị hành chính

- Cấu trúc dữ liệu XSD của đơn vị hành chính

- Thông tin trình diễn khi mở XML bằng trình duyệt. Khi dó XML sẽ hiển thị theo quy định XSLT tương ứng (hai ví dụ dưới đây minh họa)

- Nội dung của dữ liệu đơn vị hành chính.

Hình thể hiện mã mã nguồn của dữ liệu đơn vị hành chính như sau:

Phần dưới đây cung cấp hai dạng thể hiện của XML dưới dạng bảng và dạng cây. Dữ liệu DVHC là như nhau. Mở mã nguồn khi mở để xem nội dung dữ liệu.

Ví dụ 1: Hiển thị danh mục dữ liệu dạng bảng (tệp chuyển đổi TableDVHC.xslt )

(Kích vào ảnh để mở file xml dưới dạng bảng hoặc kích vào đây)

Ví dụ 2: Hiển thị danh mục dữ liệu dạng cây phân cấp tương tác (tệp chuyển đổi: Tree.xslt kèm theo)

(Nhấn vào ảnh để mở dữ liệu XML dưới dạng cây và thao tác: Kích chuột vào đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong trang để hiển thị chi tiết)