Mô hình dữ liệu XML Schema danh mục đơn vị hành chính Việt Nam dưới dạng trao đổi

Ngày đăng: 21/03/2018 Lượt xem: 3211

Mô hình dữ liệu và danh mục mã số các đơn vị hành chính Việt Nam dưới dạng trao đổi

Tải lược đồ tại đây : Tải về

 

1.        Mô hình dữ liệu danh mục đơn vị hành chính

Mô hình dữ liệu danh mục đơn vị hành chính Việt Nam như sau:

 

Cấu trúc DonViHanhChinhVietNam

Đây là bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam chứa danh sách các đơn vị hành chính.

STT

Tên thuộc tính

Số lượng giá trị

Kiểu dữ liệu

Mô tả

1

DVHC

0..n

DonViHanhChinh

Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam

2

CapNhat

1

DateTime

Thời điểm cập nhật danh mục


Cấu trúc DonViHanhChinh

Cấu trúc chứa thông tin của một đơn vị hành chính cấp xã, huyện hoặc tỉnh.

STT

Tên thuộc tính

Số lượng giá trị

Kiểu dữ liệu

Mô tả

1

MaDVHC

1

MaDonViHanhChinh

Mã đơn vị hành chính

2

Ten

1

Chuỗi ký tự

Tên đơn vị hành chính

3

TenTA

0..1

Chuỗi ký tự

Tên đơn vị hành chính bằng tiếng anh (nếu có)

4

CapTren

0..1

MaDonViHanhChinh

Nếu đơn vị hành chính cấp xã thì CapTren là mã đơn vị hành chính cấp huyện của xã đó, nếu đơn vị hành chính là cấp huyện thì cấp trên là mã đơn vị hành chính của cấp tỉnh. Nếu đơn vị hành chính là cấp tỉnh thì không có giá trị cấp trên

5

Cap

1

CapDVHC

Chỉ cấp đơn vị hành chính hiện tại là Xã, Huyện, Tỉnh

Kiểu dữ liệu MaDonViHanhChinh

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 hoặc 3 hoặc 5 ký tự số nhận giá thị theo mã đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc cấp huyện hoặc cấp xã. Mã đơn vị hành chính tuân thủ theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Mã đơn vị hành chính chỉ nhận một trong 3 trường hợp theo bảng sau:

Định dạng mã

Ý nghĩa

xx

xx là hai ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp tỉnh

xxx

xxx là ba ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp huyện

xxxxx

xxxxx là năm ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp xã

Kiểu dữ liệu CapDVHC

Kiểu chuỗi ký tự thể hiện cấp của đơn vị hành chính. Cấp đơn vị hành chính chỉ nhận một trong ba trường hợp sau:

Giá trị

Ý nghĩa

TINH

Đơn vị hành chính là tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương

HUYEN

Đơn vị hành chính là huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh

XA

Đơn vị hành chính là xã hoặc phường.

 

2.        Lược đồ dữ liệu XSD

 

xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsd:schema targetNamespace="http://www.mic.gov.vn/danhmuc/dvhc1.0"

elementFormDefault="qualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:Danhmuc="http://www.mic.gov.vn/danhmuc/dvhc1.0" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0">

<xsd:element name="DonViHanhChinhVietNam" CapNhat="2017-10-20T12:00:00">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Phần tử dữ liệu gốc trong thông điệp dữ liệu trao đổi chứa danh mục đơn vị hành chính

Chứa danh sách các đơn vị hành chính Việt Nam

xsd:documentation>

xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DVHC" type="Danhmuc:DonViHanhChinhType"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:element>

 

<xsd:complexType name="DonViHanhChinhType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cấu trúc thông tin của một đơn vị hành chính

xsd:documentation>

xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="MaDVHC" type="Danhmuc:MaDonViHanhChinhType"

maxOccurs="1" minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mã đơn vị hành chínhxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:element>

<xsd:element name="Ten" type="xsd:string" maxOccurs="1"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tên của đơn vị hành chínhxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:element>

<xsd:element name="TenTA" type="xsd:string"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tên tiếng anh của đơn vị hành chính (nếu có)

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:element>

<xsd:element name="Captren" type="Danhmuc:MaDonViHanhChinhType"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cấp trên của đơn vị hành chính. Nếu đơn vị hành chính là xã thì là mã của đơn vị hành chính cấp huyện có xã đó Nếu đơn vị hành chính là huyện thì là mã của đơn vị hành chính cấp tỉnh chứa huyện đó. Nếu là đơn vị hành cính cấp tỉnh thì không chứa thuộc tính này. có số lượng =0

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:element>

<xsd:element name="Cap" type="Danhmuc:CapDVHCType"

minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cấp đơn vị hành chínhxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:element>

xsd:sequence>

xsd:complexType>

 

 

<xsd:simpleType name="CapDVHCType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kiểu cấp đơn vị hành chính

xsd:documentation>

xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:token">

<xsd:enumeration value="TINH">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HUYEN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="XA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Xã hoặc phường, thị trấnxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

 

<xsd:simpleType name="MaDonViHanhChinhType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kiểu mã đơn vị hành chính

Mã đơn vị hành chính chỉ nhận ký tự 0-9

Mã đơn vị hành chính có độ dài:

2: Cho đơn vị hành chính cấp tỉnh

3: Cho đơn vị hành chính cấp huyện

5: Cho đơn vị hành chính cấp xã

xsd:documentation>

xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:token">

<xsd:pattern value="[0-9]{2}|[0-9]{3}|[0-9]{5}">xsd:pattern>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:schema>

Tải lược đồ tại đây : Tải về