Thử sử dụng dịch vụ Webservice mẫu tra cứu thông tin trên trang tin qcvn109.gov.vn

Ngày đăng: 13/04/2020 Lượt xem: 2433

Thử sử dụng dịch vụ mẫu tra cứu thông tin trên trang tin qcvn109.gov.vn

Hiện nay, trang chuyên đề Quy chuẩn về cấu trúc thông điệp công dân cung cấp các công cụ thử nghiệm và dịch vụ mẫu để cho người dùng thao tác và sử dụng để hiểu vai trò của Quy chuẩn. Đối với các công cụ trực tuyến, người sử dụng dễ dàng thao tác và thử nghiệm. Tuy nhiên với các dịch vụ mẫu về khai thác thông tin công dân thì không dễ dàng do người sử dụng là người phát triển hệ thống và có khả năng lập trình. Bài viết này sẽ thử sử dụng một công cụ webservice client có sẵn trên mạng Internet để kiểm tra thử các dịch vụ của công.

Dịch vụ thử nghiệm mẫu hiện nay được Bộ TTTT đăng tải tại trang web có địa chỉ http://tools.qcvn109.gov.vn/ServiceTemplate giao diện như sau:

Ba nút trên trang đều dẫn tới đường liên kết mô tả dịch vụ và dịch vụ:

-         Mô tả WSDL: là đường dẫn mô tả của dịch vụ webservice được đăng tải

-         API lấy toàn bộ dữ liệu công dân và API tìm kiếm công dân theo số định danh là hai API thử nghiệm của dịch vụ khai thác dữ liệu công dân trong bài toán thử nghiệm.

Trang web cũng nói rõ dữ liệu được sử dụng để thử nghiệm là dữ liệu mẫu bao gồm dữ liệu thông tin 2 công dân (giả định).

Trong trường hợp thực tế, CSDLQG về dân cư sẽ cung cấp các dịch vụ tương tự như trên còn trên hệ thống của các CQNN khai thác CSDLQG về dân cư sẽ là máy khách và khai thác dữ liệu từ CSDLQG về dân cư.

Chúng ta sẽ cùng thử nghiệm kiểm tra các dịch vụ này bằng cách mô phòng máy khách bằng công cụ trực tuyến có sẵn trên Internet tại địa chỉ http://www.soapclient.com/soaptest.html.

Vào trang web http://www.soapclient.com/soaptest.html

Nhập địa chỉ WSDL lấy từ nút thứ nhất trên trang qcvn109.gov.vn vào ô WSDL và nhấn nút Retrieve. Trang web sẽ lấy toàn bộ mô tả dịch vụ để sẵn sàng thử nghiệm.

Để thủ nghiệm tìm kiếm công dân theo số định danh 987654321000 ta chỉ cần nhập số định danh vào ô getCongDan.sodinhdanh[0] và nhấn Invoke: Dữ liệu trả về sẽ là thông điệp dữ liệu XML theo QCVN109 và chỉ có một công dân có mã định danh được tìm kiếm.

Để thử nghiệm lấy toàn bộ công dân ta nhấn vào Invoke tại API getAll. Kết quả sẽ là thông điệp trả về là toàn bộ dữ liệu (2 bản ghi công dân).

Vậy là ta đã thử nghiệm sử dụng công cụ trực tuyến thử kết nối đến trang thử nghiệm QCVN109 để khai thác dữ liệu công dân. Trên thực tế, công cụ này sẽ là modul trên các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để kết nối đến CSDLQG.

Các đơn vị có thể sử dụng để thử nghiệm và chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khi CSDLQG đi vào hoạt động.