Tổng quan về mô hình hóa dữ liệu
Mô hình hóa dữ liệu là quá trình tạo ra một mô hình dữ liệu. Khi tạo một mô hình dữ liệu, trước tiên phải xác định dữ liệu, các thuộc tính và mối quan hệ của nó với dữ liệu khác và xác định các ràng...
Những thành phần cơ bản của XML
Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 04/4/2017,...
Công nghệ tiêu chuẩn của kiến trúc Dịch vụ Web service
Dịch vụ Web đại diện cho một cấu trúc kiến trúc cho phép giao tiếp giữa các ứng dụng. Việc sử dụng Công nghệ dựa trên ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML cho phép khai thác dịch vụ mà không cần biết nền...
Sơ đồ mô hình hóa cấu trúc sử dụng UML (phần 2)
Phần 1 của sơ đồ mô hình hóa cấu trúc sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML đã giới thiệu về sơ đồ gói, sơ đồ lớp. Tiếp theo phần này sẽ giới thiệu chi tiết về sơ đồ đối tượng, sơ đồ cấu trúc...
Sơ đồ mô hình hóa cấu trúc sử dụng UML (phần 1)
Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML - Unified Modeling Language) đã trở thành tiêu chuẩn thực tế để xây dựng phần mềm hướng đối tượng. UML 2.1 xây dựng dựa trên tiêu chuẩn UML 2.0 đã đạt được thành...
Các công nghệ XML liên quan để xây dựng ứng dụng XML
Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML (eXtensible Markup Language) có thể cung cấp các cải tiến mang tính cách mạng, chẳng hạn như xử lý các kết quả đầu ra của cơ sở dữ liệu và mở rộng quản lý dữ liệu bán...
12