Phân biệt giữa XML và XSD

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1895

Sự khác biệt chính giữa XML và XSD là XML là một ngôn ngữ đánh dấu là một phương pháp linh hoạt để tạo và chia sẻ dữ liệu qua các hệ thống không tương thích trong khi XSD được sử dụng để xác định cấu trúc và nội dung của một tài liệu XML.

Các tổ chức khác nhau sử dụng các hệ thống khác nhau. Một thách thức là trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống không tương thích này. XML là một cách biểu diễn độc lập về dữ liệu đối với phần mềm và phần cứng để lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu. XML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng . XSD là viết tắt của Định nghĩa lược đồ XML . XSD có liên quan đến XML. Một tài liệu XML được định dạng tốt nếu nó tuân theo cú pháp chính xác. Nó được hình thành tốt và hợp lệ nếu tài liệu được xác thực dựa trên XSD. Bài viết này thảo luận về sự khác biệt giữa XML và XSD.

XML là gì?

XML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Là một ngôn ngữ đánh dấu, nó giúp tạo tài liệu ở định dạng mà con người cũng như máy tính có thể đọc được. Nó được phát triển bởi World Web Consortium (W3C). Không giống như trong HTML , trong XML, lập trình viên có thể xác định các thẻ của riêng mình tùy theo ứng dụng, nhưng XML không phải là sự thay thế cho HTML. XML lưu trữ dữ liệu ở định dạng văn bản thuần túy và nó độc lập với nền tảng. Ưu điểm chính của XML là nó đơn giản hóa quá trình chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu có thể được lấy từ một chương trình và chuyển đổi thành XML. Tệp đó có thể được chia sẻ với chương trình hoặc nền tảng khác. Nó giúp cho việc tạo và chuyển dữ liệu giữa các hệ thống không tương thích khác nhau một cách dễ dàng.

Trong HTML, người lập trình phải thay đổi mỗi khi dữ liệu để hiển thị dữ liệu động. Khi sử dụng XML, tệp XML có thể lưu trữ được phân tách và có thể được đọc bằng JavaScript dưới dạng tệp XML bên ngoài. Sau đó, có thể dễ dàng cập nhật nội dung dữ liệu của trang web. Những thay đổi được thực hiện đối với tệp HTML sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu. XML cũng được sử dụng để thiết kế bố cục cho các ứng dụng Android. Nó cũng có thể được sử dụng với cơ sở dữ liệu và cấu hình khung.

Ngày nay, JavaScript Object Notation (JSON) cũng có thể được sử dụng thay thế cho XML vì cú pháp của nó dễ đọc và dễ viết hơn. Tuy nhiên, XML cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau. Nói chung, XML được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu để tùy chỉnh các nhu cầu xử lý dữ liệu.

XSD là gì?

Định nghĩa kiểu tài liệu (DTD)   được sử dụng để mô tả chính xác ngôn ngữ XML. Nó được sử dụng để xác định cấu trúc của một tệp XML. Nó chứa một danh sách các yếu tố pháp lý và có thể sử dụng để thực hiện xác nhận. XSD là viết tắt của Định nghĩa lược đồ XML. Nó được sử dụng để xác định cấu trúc và nội dung của tệp XML. XSD có nhiều ưu điểm hơn DTD. XSD có thể mở rộng và đơn giản hơn DTD. Nó cũng hỗ trợ các kiểu dữ liệu và không gian tên. XSD cung cấp nhiều quyền kiểm soát về cấu trúc hơn DTD.

XSD có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của cấu trúc và từ vựng của tài liệu XML dựa trên các quy tắc ngữ pháp của ngôn ngữ XML thích hợp. Một tài liệu XML phải được định dạng tốt và được xác thực. Nếu tài liệu XML đã sử dụng các quy tắc XML (chẳng hạn như lồng các thẻ, mở và đóng thẻ một cách chính xác, v.v.), thì tài liệu XML đó được định dạng tốt. Nếu tài liệu được xác thực dựa trên XSD, thì nó là một tài liệu XML hợp lệ và được định dạng tốt. Do đó, nó có thể được sử dụng để xác định cấu trúc và nội dung của một tài liệu XML.

Mối quan hệ giữa XML và XSD là gì?

XSD được sử dụng để xác định cấu trúc và nội dung của một tài liệu XML.

Sự khác biệt giữa XML và XSD là gì?

XML so với XSD

XML là một ngôn ngữ đánh dấu xác định một tập hợp các quy tắc để mã hóa tài liệu ở một định dạng mà con người có thể đọc được và máy móc có thể đọc được.

XSD là một mô tả của một loại tài liệu XML, được thể hiện dưới dạng các ràng buộc về cấu trúc và nội dung của các tài liệu thuộc loại đó, trên và ngoài các ràng buộc cú pháp cơ bản do chính XML áp đặt.

Viết tắt của

XML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng.

XSD là viết tắt của Định nghĩa lược đồ XML.

Cách sử dụng

XML được sử dụng để tạo và chuyển dữ liệu dễ dàng giữa các hệ thống không tương thích.

XSD được sử dụng để xác định cấu trúc và nội dung của một tài liệu XML.

Các tổ chức khác nhau sử dụng các hệ thống khác nhau. XML là một phương pháp có thể được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các chương trình và nền tảng khác nhau. XSD có liên quan đến XML. Sự khác biệt giữa XML và XSD là XML là một ngôn ngữ đánh dấu là một phương pháp linh hoạt để tạo và chia sẻ dữ liệu qua các hệ thống không tương thích trong khi XSD được sử dụng để xác định cấu trúc và nội dung của một tài liệu XML.