Sự khác biệt giữa WSDL và XSD là gì

Ngày đăng: 30/12/2021 Lượt xem: 1934

WSDL và XSD đều được sử dụng trong việc trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên cần phân biệt giữa hai tiêu chuẩn dữ liệu này.

WSDL: Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web

WSDL là một định dạng XML để mô tả các dịch vụ mạng như một tập hợp các điểm cuối hoạt động trên các thông báo chứa thông tin hướng tài liệu hoặc hướng thủ tục. Các hoạt động và thông báo được mô tả một cách trừu tượng, sau đó liên kết với một giao thức mạng cụ thể và định dạng thông báo để xác định một điểm cuối. Các điểm cuối cụ thể có liên quan được kết hợp thành điểm cuối trừu tượng (dịch vụ). WSDL có thể mở rộng để cho phép mô tả điểm cuối và thông điệp của chúng bất kể định dạng thông báo hoặc giao thức mạng nào được sử dụng để giao tiếp, tuy nhiên, các ràng buộc duy nhất được mô tả trong tài liệu này mô tả cách sử dụng WSDL kết hợp với SOAP 1.1, HTTP GET / POST và MIME.

WSDL đề cập đến Ngôn ngữ Mô tả Dịch vụ Web.

WSDL là một tài liệu được viết bằng XML. Loại tài liệu này có thể mô tả một dịch vụ Web nhất định. Nó có thể chỉ định vị trí của dịch vụ và các hoạt động (hoặc phương pháp) mà dịch vụ này cung cấp.

XSD: Định nghĩa lược đồ XML

Tiêu chuẩn này chỉ định Ngôn ngữ Định nghĩa Lược đồ XML, ngôn ngữ này cung cấp các phương tiện để mô tả cấu trúc và giới hạn nội dung của các tài liệu XML, bao gồm cả những tài liệu khai thác cơ sở Không gian tên XML. tái cấu trúc và mở rộng đáng kể các khả năng được tìm thấy trong các định nghĩa loại tài liệu XML (DTD).

Ngôn ngữ lược đồ XML còn được gọi là Định nghĩa lược đồ XML (XSD).

Lược đồ XML là một sự thay thế DTD dựa trên XML, mô tả cấu trúc của các tài liệu XML.