Chương trình đào tạo QCVN 109

Ngày đăng: 08/03/2018 Lượt xem: 3063

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỚI CSDLQG VÀ TRIỂN KHAI QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN109 KẾT NỐI VỚI CSDLQG VỀ DÂN CƯ

(chương trình tham khảo)

Mục tiêu:

-      Hiểu rõ các quy định của pháp luật về các cơ sở dữ liệu, định hướng phát triển dữ liệu trong CPĐT

-      Vai trò của dữ liệu trong CPĐT, kiến trúc CPĐT

-      Kết nối liên thông các HTTT với CSDLQG, quy định về kết nối tại TT 13/2017/TT-BTTTT; cách thức triển khai, áp dụng

-      Triển khai QCVN 109 và áp dụng QCVN này; cách thức khai thác CSDLQG về Dân cư phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính

 

Stt

Nội dung

Kết quả

Đối tượng

Thời lượng ước tính (h)

1.

Tổng quan về dữ liệu trong CPĐT, vai trò về dữ liệu trong CPĐT

Hiểu biết chung về vai trò của dữ liệu trong CNTT, CPĐT

CIO, chuyên viên CNTT

2h

2.

Các quy định, chính sách, định hướng về phát triển CSDL, hiện trạng CSDL tại các Bộ, ngành, địa phương

Hiểu biết tổng thể về hiện trạng các CSDL hiện nay, khả năng kết nối khai thác dữ liệu

CIO, chuyên viên CNTT

2h

3.

Định hướng của CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu từ CSDLQG về dân cư

Hiểu biết về triển khai cải cách hành chính trên cơ sở CSDLQG về dân cư, thời gian áp dụng và các thức thực hiện

CIO, chuyên viên CNTT

2h

4.

Triển khai kiến trúc dữ liệu trong Kiến trúc CPĐT

Cách thức triển khai kiến trúc CPĐT phần dữ liệu

CIO, chuyên viên CNTT

4h

5.

Kết nối liên thông các HTTT, nội dung TT 13 và các yêu cầu đảm bảo

Hiểu biết các quy định tại thông tư này

CIO, chuyên viên CNTT

4h

6.

Mô hình dữ liệu và triển khai mô hình dữ liệu

Hiểu biết về cách thức thiết kế và triển khai các mô hình dữ liệu là thành phần cơ bản của các dự án ứng dụng CNTT

Cán bộ CNTT

4h

7.

Các công nghệ, tiêu chuẩn về về trao đổi dữ liệu

Tổng quan về tiêu chuẩn, vai trò và cách thức áp dụng

Cán bộ CNTT

4h

8.

Quy chuẩn QCVN109

Hiểu biết về quy chuẩn, cách thức áp dụng

Cán bộ CNTT

4h

9.

Thực hành QCVN109

(kỹ thuật nâng cao, đòi hỏi có máy móc, môi trường thực hành)

Biết kỹ thuật liên quan để triển khai QC trong thực tế

Cán bộ CNTT

8h

(Chương trình trên mang tính tham khảo)