Phụ lục B (Quy định) QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH DỮ LIỆU CÔNG DÂN SANG LƯỢC ĐỒ DỮ LIỆU CÔNG DÂN

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 2276

Phụ lục B

(Quy định)

QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH DỮ LIỆU CÔNG DÂN SANG LƯỢC ĐỒ DỮ LIỆU CÔNG DÂN

 

Các quy tắc sau sẽ được sử dụng để chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân sang lược đồ dữ liệu công dân (XSD).

1.  Thêm hậu tố Structure vào cuối tên của cấu trúc trong mô hình dữ liệu và định nghĩa dưới dạng ComplexType trong lược đồ XSD.

2.  Thêm hậu tố Type vào cuối tên kiểu dữ liệu trong mô hình dữ liệu và định nghĩa dưới dạng kiểu SimpleType trong lược đồ XSD

3.  Khai báo các kiểu dữ liệu nhận giá trị giới hạn trong các bảng mã được quy định tại các mục: 2.2.4.3; 2.2.4.4; 2.2.4.5; 2.2.4.6; 2.2.4.7; 2.2.4.8; 2.2.4.9; 2.2.4.10 theo kiểu Enumeration trong lược đồ XSD.

4.  Đối với kiểu chuỗi ký tự có chứa dấu cách: sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:string trong lược đồ dữ liệu công dân XSD; đối với kiểu chuỗi ký tự không có dấu cách (các mã) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:token trong lược đồ dữ liệu công dân XSD.

5.  Kiểu dữ liệu ngày (date) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:date trong lược đồ dữ liệu công dân XSD có định dạng là YYYY-MM-DD; dữ liệu kiểu ngày giờ (datetime) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:datetime trong lược đồ dữ liệu công dân có định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss