Phụ lục D (Quy định) LƯỢC ĐỒ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 2231

Phụ lục D

(Quy định)

LƯỢC ĐỒ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN

D.1. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

 

Hình C1: Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

D.2. Mã nguồn lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (tệp DancuExchange.xsd)

 

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

       targetNamespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

       version="1.0" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

       elementFormDefault="qualified">

       <xsd:include schemaLocation="dancu_core.xsd" />

       <xsd:annotation>

              <xsd:documentation>

                     Lược đồ này định nghĩa phù hợp với mục đích trao đổi cụ thể trên cơ sở include hoặc import lược đồ cơ sở http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0

              xsd:documentation>

       xsd:annotation>

       <xsd:element name="CongdanCollection">

              <xsd:annotation>

                     <xsd:documentation>Ví dụ về phần tử dữ liệu được trao đổi với thông  tin là danh sách các công dân

                     xsd:documentation>

              xsd:annotation>

              <xsd:complexType>

                     <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                           <xsd:element name="CongDan" type="Dancu:CongDanStructure"       minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                                  <xsd:annotation>

                                         <xsd:documentation>Thông tin công dân trong danh sách các công dânxsd:documentation>

                                  xsd:annotation>

                           xsd:element>

                     xsd:sequence>

                     <xsd:attribute name="ThoiDiemDuLieu" type="xsd:dateTime"

                           use="required">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Thời điểm mà thông tin về công dân phản ánh đặc tính của công dân trên thực tếxsd:documentation>

                           xsd:annotation>

                     xsd:attribute>

                     <xsd:attribute name="SoCongDan" type="xsd:int" use="optional">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Số lượng phần tử công dân được trao đổi trong thông điệpxsd:documentation>

                           xsd:annotation>

                     xsd:attribute>

                     <xsd:attribute name="MaDonViHanhChinh" type="Dancu:MaDonViHanhChinhType" use="optional" form="qualified">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mã đơn vị hành chính của các công dân Sử dụng trong trường hợp chứa nhiều công dân cùng chung một đơn vị hành      chính  xsd:documentation>

                           xsd:annotation>

                     xsd:attribute>

                     <xsd:attribute name="GhiChu" type="xsd:string">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>

                                         Các thông tin khác về trao đổi công dân

                                  xsd:documentation>

                           xsd:annotation>

                     xsd:attribute>

              xsd:complexType>

       xsd:element>

xsd:schema>