Phụ lục Đ (Tham khảo) MINH HỌA THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 2086

Phụ lục Đ

(Tham khảo)

MINH HỌA THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI

 

 

Nội dung thông điệp

Giải thích ý nghĩa

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<dc:CongdanCollection

GhiChu="Ví dụ thông điệp dữ liệu"

ThoiDiemDuLieu="2016-01-01T00:00:00"

 

SoCongDan = "1"

xmlns:dc="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >

 

 

 

 

<dc:CongDan>

<dc:SoDinhDanh>123456789123dc:SoDinhDanh>

<dc:SoCMND>123456789dc:SoCMND>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Nguyễndc:Ho>

<dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

<dc:Ten>Adc:Ten>

dc:HoVaTen>

<dc:GioiTinh>1dc:GioiTinh>

<dc:DanToc>

02

Thù Lao

dc:DanToc>

<dc:TonGiao>

99

dc:TonGiao>

<dc:TinhTrangHonNhan>2dc:TinhTrangHonNhan>

<dc:NhomMau>00dc:NhomMau>

<dc:NgayThangNamSinh>

<dc:NgayThangNam>1950-01-01dc:NgayThangNam>

dc:NgayThangNamSinh>

<dc:NoiDangKyKhaiSinh>

<dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiDangKyKhaiSinh>

<dc:QueQuan>

<dc:MaDonViHanhChinh>002dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:QueQuan>

<dc:ThuongTru>

<dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:ThuongTru>

<dc:NoiOHienTai>

<dc:MaDonViHanhChinh>00037dc:MaDonViHanhChinh>

<dc:ChiTiet>Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

<dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiOHienTai>

<dc:Cha>

<dc:SoDinhDanh>234567891234dc:SoDinhDanh>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Nguyễndc:Ho>

<dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

<dc:Ten>Bdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Cha>

<dc:Me>

<dc:SoCMND>123456789dc:SoCMND>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Thịdc:ChuDem>

<dc:Ten>Cdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Me>

<dc:VoChong>

<dc:SoDinhDanh>456789123456dc:SoDinhDanh>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Thi Minhdc:ChuDem>

<dc:Ten>Tuyêtdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:VoChong>

<dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

<dc:ChuHo>

<dc:ThongTinChuHo>

<dc:HoVaTen>

<dc:Ho>Phạmdc:Ho>

<dc:ChuDem>Quangdc:ChuDem>

<dc:Ten>Ddc:Ten>

dc:HoVaTen>

<dc:SoDinhDanh>567891234567dc:SoDinhDanh>

01

dc:ThongTinChuHo>

dc:ChuHo>

<dc:TrangThai>

<dc:LoaiTrangThai>2dc:LoaiTrangThai>

<dc:ThoiGianChetMattich>

<dc:Nam>2010dc:Nam>

dc:ThoiGianChetMattich>

dc:TrangThai>

dc:CongDan>

dc:CongdanCollection>

 

Bắt đầu danh sách dữ liệu công dân được trao đổi.

- Ghi chú cho danh sách công dân trong dữ liệu

- Thời điểm dữ liệu mà thông tin công dân phù hợp với thực tế

- Có 1 công dân trong thông điệp

- Chỉ thị tiếp đầu dữ thẻ là dc tham chiếu đến lược đồ có không gian tên http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0

- Chỉ thị tiếp đầu ngữ xsi theo không gian tên chuẩn của W3C

- Chỉ thị không gian tên theo quy chuẩn này gắn với tên tệp của lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (Phụ lục C)

 

Bắt đầu thông tin của một công dân

- Số định danh là: 123456789123

- Số chứng minh nhân dân 12345678

- Họ và tên là: Nguyễn Văn A

 

 

 

- Giới tính: 1 = Nam

- Dân tộc: 02=”Tày”.

- Sử dụng tên gọi “Thù Lao” là tên khác của dân tộc Tày

 

- Tôn giáo: 99 = Không theo tôn giáo nào

 

- Tình trạng hôn nhân: 2= Đã kết hôn

- Nhóm máu: 00 = Chưa có thông tin

- Ngày sinh: 01/01/1950

 

- Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội (mã 00001 để xử lý tự động trong hệ thống thông tin)

 

 

- Quê quán: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mã là 002 là mã cấp quận/huyện do không thể thu thập được chính xác hơn trong thực tế

 

 

- Địa chỉ thường trú: Phường Phúc , Quận Ba Đình, Hà Nội có mã là 00001

 

 

- Nơi ở hiện tại: Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có mã là 00037, quốc tịch Việt Nam

 

 

 

 

- Cha tên là Nguyễn Văn B có số định danh là 234567891234, quốc tịch Việt Nam

 

 

 

 

 

 

- Mẹ tên là Phạm Thị C, có số chứng minh nhân dân là 123456789, quốc tịch Việt Nam

 

 

 

 

 

 

- Vợ (do giới tính công dân là Nam) tên là Phạm Thị Minh Tuyết có số định danh là 456789123456 quốc tịch Việt Nam

 

 

 

 

 

- Quốc tịch của công dân là Việt Nam

- Công dân không là chủ hộ do không có thẻ <dc:LaChuHo>truedc:LaChuHo>. Vì vậy phải có thông tin chi tiết về chủ hộ.

Chủ hộ tên là Phạm Quan D có số định danh 567891234567

 

 

 

 

 

- Trang thái công dân là đã chết năm 2010

 

 

 

Kết thúc thông tin một công dân

Kết thúc thông tin danh sách các công dân (chỉ có 1 công dân trong danh sách).