Phụ lục G (Tham khảo) DANH MỤC TÔN GIÁO VIỆT NAM

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 2334

Phụ lục G

(Tham khảo)

DANH MỤC TÔN GIÁO VIỆT NAM

(Ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục Thống kê  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mã tôn giáo

Tên tôn giáo

Tên các tổ chức tôn giáo chính

01

Phật giáo

Phật giáo

02

Công giáo

Công giáo

03

Phật giáo Hoà Hảo

Phật giáo Hoà Hảo

04

Hồi giáo

Hồi giáo

05

Cao Đài

- Cao đài Tây Ninh,
- Cao đài Tiên Thiên
- Cao đài Chơn Lý
- Cao đài Bạch Y

- Cao đài Chiếu minh Long châu
- Cao đài Minh chơn đạo
- Cao đài Ban chỉnh
- Cao đài Cầu kho tam quan
- Truyền giáo Cao đài
- Các tổ chức Cao đài khác

06

Minh sư đạo

Minh sư đạo

07

Minh Lý đạo

Minh lý đạo

08

Tin Lành

- Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
- Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)
- Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

- Hội thánh Cơ đốc Phục lâm
- Hội thánh Báp tít VN (Ân điển
-Nam phương)
- Hội thánh Mennenite Việt Nam
- Hội thánh Liên hữu Cơ đốc
- Hội thánh Tin lành Trưởng lão
- Hội thánh Báp tít VN (Nam phương)
- Các tổ chức Tin lành khác

09

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

10

Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

11

Bửu sơn Kỳ hương

Bửu sơn Kỳ hương

12

Đạo Ba Ha'i

Đạo Ba Ha'i

13

Bà La Môn

Bà La Môn

14

Mặc Môn (*)

Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô

(*)Bổ sung theo Quyết định 132/QĐ-TGCP ngày 30/5/2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc công nhận Ban Đại diện lâm thời của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô Việt Nam.