Tài liệu tham khảo

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 1819

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Công văn 3788/ BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước

2.  National Information Exchange Model. Mô hình trao đổi thông tin quốc gia Mỹ. https://www.niem.gov/

3.  http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ Danh mục mã các đơn vị hành chính Việt Nam

4.  Danh mục mã quốc gia và vùng lãnh thổ theo iso3166 alpha 2 code:http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

5.  XML Toturial: http://www.w3schools.com/xml/default.asp

6.  Các công cụ kiểm tra mức sự nhất quán về cú pháp của thông điệp dữ liệu XML, sự tương hợp giữa thông điệp dữ liệu XML với lược đồ XSD

-        http://www.xmlvalidation.com/

-        http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp

-        http://codebeautify.org/xmlvalidate

-        http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

-        http://xmlvalidator.new-studio.org/