F# Data - Tạo ra dữ liệu có cấu trúc cho công dân
Mặc dù có nhiều nỗ lực phân loại dữ liệu nhưng hầu hết dữ liệu vẫn có sẵn ở các định dạng có cấu trúc, dữ liệu ở dưới dạng tệp CSV, các dịch vụ web services giao tiếp bằng JSON và hầu hết các tệp XML...
12