Bộ Công Thương thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực

Ngày đăng: 06/07/2018 Lượt xem: 2594

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương tại Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực bao gồm: Điện lực, an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xuất nhập khẩu, sở giao dịch hàng hóa, thi đua khen thưởng, thương mại quốc tế.

1. Lĩnh vực điện lực:

Nhóm thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực, cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện được đơn giản như sau: Sửa đổi Mẫu 3a và 3b (Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực và Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành) Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, quê quán) bằng số định danh cá nhân.

2. Lĩnh vực an toàn hóa chất:

Thủ tục cấp và cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cũng được đơn giản hóa. Cụ thể, các trường thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc hộ chiếu của Phụ lục II, III, IV quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toán hóa chất được sửa đổi theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.

3. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp:

Nghị quyết cũng sửa đổi Mẫu 1a, 1b Phụ lục 1 Mẫu cấp phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (các trường thông tin ngày, tháng, năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, tạm trú) quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân...

4. Lĩnh vực xuất nhập khẩu:

Sửa đổi Phụ lục I (trường thông tin số CMND) tại Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.

5. Lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa:

Sửa đổi Mẫu Giấy đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, Mẫu Danh sách thành viên sáng lập Sở giao dịch hàng hóa / Danh sách cổ đông sáng lập Sở Giao dịch hàng hóa / Danh sách người đại diện theo ủy quyền của Sở Giao dịch hàng hóa / Danh sách người đại diện theo ủy quyền của Sở giao dịch hàng hóa (các trường thông tin về ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND, ngày cấp, cơ quan cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.

6. Lĩnh vực thi đua khen thưởng:

Sửa đổi Mẫu “Thông tin chung” (các trường thông tin về giới tính, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, nguyên quán, hộ khẩu thường trú) quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên.

7. Lĩnh vực thương mại quốc tế:

Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-1, 2, 3, 4, 5 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin giới tính, quốc tịch, CMND / hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú / tạm trú) quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trong trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Lê Thị Thùy Trang, Cục Tin học hóa