Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Ngày đăng: 24/10/2020 Lượt xem: 2141

BAN CHỈ ĐẠO 896
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-BCĐ896

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2020

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Trưởng ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 giúp Ban Chỉ đạo 896 đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thành viên BCĐ 896;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐ 896 (2b)TVT

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân  và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  224 /QĐ-BCĐ896 ngày  07  tháng 5  năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)

_______________

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

 

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2020 theo các nhiệm vụ được giao.

Tháng 5/2020

- Văn phòng Ban Chỉ đạo. - Các bộ, ngành.

- Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Văn phòng Ban Chỉ đạo, của bộ, ngành và địa phương.

II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

1

Hoàn thành các thủ tục pháp lý ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quý I, II/2020

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Các Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

2

Tiến hành khảo sát bổ sung, xây dựng thiết kế chi tiết và dự toán dự án.

Quý II, III/2020

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Công an các địa phương và các đơn vị có liên quan.

Báo cáo khảo sát bổ sung và thiết kế kỹ thuật chi tiết được phê duyệt.

 

 

 

3

Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý II, III/2020

- Chủ trì: Bộ Công an. - Phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4

Tiến hành kiểm tra, phúc tra dữ liệu thông tin dân cư.

Năm 2020

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Công an các địa phương và các đơn vị có liên quan.

 

5

Hoàn thành kết nối hệ thống Căn cước công dân, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ cấp số định danh cá nhân, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Quý IV/2020

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan.

Triển khai kết nối giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu.

6

Xây dựng Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Năm 2020

- Chủ trì: Bộ Tài chính - Phối hợp: Bộ Công an và các đơn vị có liên quan.

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được ban hành.

7

Đào tạo, chuyển giao công nghệ và sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý IV/2020

- Bộ Công an

- Phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị trúng thầu xây dựng hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các lớp đào tạo, tập huấn theo Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Bộ Công an phê duyệt.

 

8

Tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân.

Năm 2020

- Chủ trì: Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

- Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Số định danh cá nhân.

III. Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ.

Quý II/2020

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Chính phủ của các bộ.

IV. Các hoạt động khác

1

Tiếp tục triển khai công tác truyền thông về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị 07/CT-TTg, Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Năm 2020

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Các hoạt động tuyên truyền, sản phẩm truyền thông.

2

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2020:

- Tổ chức các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề liên quan đến Đề án 896 năm 2020

- Hội thảo công tác quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân, định hướng và giải pháp.

 

 

Năm 2020

 

 

Quý II,

III/2020

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Báo cáo Ban Chỉ đạo 896 về kết quả cuộc họp, hội thảo.

3

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896; hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896.

Năm 2020

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kế hoạch kiểm tra thực hiện

Đề án 896;

- Báo cáo kết quả kiểm tra trình Trưởng Ban Chỉ đạo

896.

4

Tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, gồm các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết giai đoạn 2013 - 2020.

 

- Ban hành Đề cương Báo cáo tổng kết giai đoạn 2013 - 2020.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2020 và tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020.

- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện Đề án 896. - Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo.

 

 

Tháng 5/2020

 

Tháng 7/2020

 

Tháng 11/2020

 

 

Tháng 11/2020

 

 

Tháng 12/2020

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

- Báo cáo của bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020 và giai đoạn 2013 - 2020 gửi Ban Chỉ đạo. - Dự thảo Đề cương báo cáo được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

- Đề cương báo cáo được ban hành.

- Báo cáo được trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Các Quyết định khen thưởng được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Hội nghị được tổ chức.