Nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng: 23/04/2018 Lượt xem: 2512

Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15/9/2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua đó, Bộ KH&CN đã thực thi phương án đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính, các thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN đã được ban hành và công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. 7 thủ tục, được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc 2 lĩnh vực là:

1. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (có 2 thủ tục)

2. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (có 5 thủ tục)

Một số thủ tục được sửa đổi, bổ sung và đơn giản hóa là:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân thuộc lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ:

+ Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao có công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và bổ sung số định danh cá nhân được quy định tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (Biểu B1 - CNHĐUD) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

- Thủ tục cấp; thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ:

+ Bỏ thành phần hồ sơ là Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 1 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa các TTHC đã được Chính phủ thông qua trong phạm vi thẩm quyền của mình chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lê Thị Thùy Trang, Cục Tin học hóa