Văn bản số 981/THH-CSHTTT ngày 15/12/2017 về việc ban hành danh mục đơn vị hành chính dưới dạng trao đổi XML

Ngày đăng: 21/03/2018 Lượt xem: 2127

Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam là danh mục dữ liệu cơ bản, dùng chung và được sử dụng trong nhiều hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng danh mục hành chính còn có sự khác biệt, sự sai lệch về mã các đơn vị hành chính, điều này dẫn đến sự không đồng bộ về mặt dữ liệu, gây khó khăn cho việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Cục Tin học hóa đã tiến hành tổng hợp dữ liệu danh mục đơn vị hành chính Việt Nam, xây dựng mô hình dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu danh mục đơn vị hành chính Việt Nam dưới dạng trao đổi để các cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng.

Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam được sử dụng theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Tổng Cục thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư duy trì). Dữ liệu được mã hóa dưới dạng ngôn ngữ trao đổi theo tiêu chuẩn XML với lược đồ XSD kèm theo thuận tiện cho việc khai thác sử dụng trong các hệ thống thông tin cũng như tích hợp với các lược đồ dữ liệu trao đổi có liên quan, phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về cấu trúc thông điệp trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

Chọn các mục dưới dây để tải về:

Văn bản hướng dẫn về sử dụng danh mục XML đơn vị hành chính

Lược đồ XML Schema dữ liệu danh mục đơn vị hành chính 

Dữ liệu XML danh mục đơn vị hành chính

 

Cục Tin học hóa